RIGroup
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Moje konto    
Zapisz się
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Waluty
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Informacje
Kontakt
Tel
516 077 801
Tel
508-128-353
GSM
516 077 801
Godziny działania sklepu
24 h
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.rigroup.pl

1. Informacje ogólne

 

Wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Regulamin - Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określa prawa i obowiązki RI GROUP oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Sklep internetowy – strona internetowa www.rigroup.pl (zwana dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Usługodawcę. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia tego Regulaminu odnoszą się do użytkowników Sklepu internetowego korzystających z niego za pośrednictwem strony WWW jak również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

1.3 Usługa - usługa świadczona jest drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Polega ona na założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. W przypadku Konsumentów, Usługa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.

1.4 Usługodawca: RI GROUP z siedzibą w Gdyni przy ul. Rdestowej 140D/40, 81 - 577 Gdynia, NIP: 5891604095, REGON: 221492354, telefon do kontaktu: tel.: 516 077 801, e-mail: rigroup@poczta.fm. Usługodawca jest Sprzedawcą w ramach Umowy sprzedaży.

1.5 Usługobiorca –  osoba prawna, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowym. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.6 Użytkownik – to podmiot korzystający ze Sklepu internetowego RI GROUP

1.7 Konto – część sklepu internetowego, podstrona ta dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji. Czynność ta następuje  na stronie Sklepu internetowego. Na wyżej wymienionej stronie Usługobiorca ma możliwość składania zamówień, dodawania towarów do schowka, wysłania do RI GROUP zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez RI GROUP w odpowiedzi na przesłane przez Klienta Zapytanie ofertowe, dostępu do faktur oraz faktur korekt dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień,  złożenia zapytania do RI GROUP. 

1.8 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

1.9 Klauzule – zgody w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego następuje to na etapie rejestracji. Osoba rejestrująca się zaznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, zgodę na OWS oraz Politykę prywatności. Zaznacza również zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.10 Dni robocze: oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy (Ustawa z dn. 18.01.1951 roku).

1.11 Aplikacja mobilna:  jest to program umożliwiający korzystanie ze sklepu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

1.12 Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS): jest zbiór warunków umowy sprzedaży na stronie sklepu internetowego.

1.13 Umowa sprzedaży: jest to umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, jest również umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów.

1.14 Oferta – jest to treść wyświetlająca się po dodaniu towaru do koszyka i po zalogowaniu się do konta. Ofertą jest również skonkretyzowana odpowiedz RI GROUP na wysłane przez klienta zapytanie.

1.15 Zapytanie ofertowe – funkcja na stronie sklepu internetowego, za pośrednictwem „Napisz do nas” umożliwiająca skierowanie do RI GROUP zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych obecnie  w sklepie internetowym.

1.16 Koszyk: jest to formularz w sklepie internetowym, na podstawie tego dokumentu klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia w naszym sklepie.

 

1.17 Niniejszy Regulamin jest udostępniony również na stronie internetowej sklepu, w zakładcehn - „Regulamin”.

2. Wymagania techniczne.

2.1.1 za pośrednictwem strony WWW:

a) aktywny dostęp do Internetu.

b) poprawnie działające przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome.

c) rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768,

d) Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies".

e) Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

2.1.2 lub poprzez aplikację mobilną:

a) Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne z zainstalowaną  aplikacji mobilną.
 

b) Wymagania techniczne niezbędne do zainstalowania Aplikacji mobilnej: system Google Android w wersji co najmniej 2.3.3.

c) Użytkownik musi posiadać podłączenie do Internetu.

3. Warunki wykonywania i zawierania umów o świadczenie usług droga elektroniczną w RI group. 

3.1 Użytkownik może wybrać: zakłada konto podczas zakupu towaru w sklepie internetowym lub zakłada konto bez konieczności zakupu towarów.

3.2 Aby utworzyć konto w sklepie internetowym, bez dokonania zakupów Użytkownik postępuje:

3.2.1 Należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.

3.2.2 Warunkiem rejestracji jest również wyrażenie zgody na treść regulaminu sklepu internetowego, OWS oraz treść polityki prywatności. Osoba rejestrująca nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych klauzul dostępnych na etapie rejestracji konta.

3.2.3 Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza i potwierdza, że:

a) podane w wyżej wymienionym formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

b) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,

c) zapoznał się z regulaminem, polityką prywatności oraz OWS i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3.2.4 Gdy Użytkownik wypełni formularz rejestracyjny oraz kliknie na przycisk „Zarejestruj się”, na jego adres poczty elektronicznej - podany przez niego podczas rejestracji, wysyłana będzie przez RI GROUP wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu konta przez osobę posługującą się wyżej wymienionym adresem poczty elektronicznej.

3.2.5 Gdy Użytkownik zakłada konto w trakcie procesu zakupowego, zobowiązany jest do podania danych, o których mowa w ust. 3.2.1 oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. W takim przypadku do użytkownika jest wysyłana przez RI GROUP wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu konta.

3.3 Konto dostępne jest tylko dla osób, które zalogują się, podając odpowiednie login i hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie wyżej wymienionych danych osobom trzecim, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

3.3.1 Użytkownik nie może ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym.

3.3.2 Wprowadzać hasło oraz login w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

3.3.3 Nie zapisywać hasła,

3.3.4 Użytkownik powinien zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu,

3.4 Do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną dochodzi każdorazowo z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej aplikacji.

 

4. Warunki odstąpienia oraz rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

4.1 Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze sklepem w każdej chwili, bez okresu wypowiedzenia, czynność tę wykonuje poprzez wysłanie oświadczenia w sprawie zamknięcia konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie RI GROUP w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres rigroup@poczta.fm lub w formie pisemnej na adres: RI GROUP ul. Rdestowa 140d/40  81–577 Gdynia.

4.2 Rozwiązanie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia w sprawie zamknięcia Konta.

 4.3 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez RI GROUP oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.4 Użytkownik konta może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi, z której korzysta za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W tym celu Użytkownik powinien wyłączyć aplikację mobilną.

4.5 Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności siły wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na zmiany w treści polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia konta.

4.6 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu, do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.7 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez RI GROUP oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.8 Jeśli zakładają Państwo Konto w Sklepie internetowym jako Konsument, mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.9 Aby skorzystać z wyżej wymienionego prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować RI GROUP z siedzibą w Gdyni przy ul. Oliwkowej 25/2, 81 – 589 Gdynia, rigroup@poczta.fm o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.10 W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu wyżej wymienionego prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Reklamacje

5.1 Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej usługi.

5.2 Reklamacja może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do RI GROUP, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rigroup.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rigroup@poczta.fm. lub w formie pisemnej na adres: RI GROUP, 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 140d/40

5.3 Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej,

b) uzasadnienie reklamacji.

5.4 RI GROUP dołoży starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

6. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym.

7. Dane osobowe

Firma RI GROUP spełnia wszelkie wymogi w tej materii.

8. Prawa autorskie

8.1 Strona internetowa sklepu jest chroniona prawem autorskim.


8.2 Klient może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie logowania się do konta w sklepie internetowego. Klient będzie związany postanowieniami nowego regulaminu, o ile nie wypowie regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez RI GROUP Usługobiorcą za pośrednictwem sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego regulaminu.

9.2 Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.

 

Powrót
473420 wywołań od 28 październik 2015